جایگاه صبر در تربیت فرزند، جلسه اول

و این باور در آنان تقویت میشود که جهان، خشن است و باید از آن ترسید. بنابراین، مشاهده خشونت در تلویزیون، باعث از بین رفتن حسّ بازداری کودک نسبت به اعمال پرخاشگرانه میشود و ممکن است کودک در تعامل با دیگران، بهراحتی به خشونت متوسل شود. بنابراین، چنانچه بینندگان در حال تماشای برنامه کمدی سرگرمکننده باشند، این احتمال وجود دارد که برانگیختگی درونی خود را «سرگرمی» بدانند و اگر در حال تماشای برنامهای خشن باشند، آن را «خشم» تعبیر کنند. شما هنوز هم باید او را تحت نظارت قرار دهید و گاهی اوقات به او کمک کنید ، اما او می تواند به توالت بروید، خودش را بشوید و دندان های خود را مسواک بزند پس باید این نکات مهم بهداشتی را به او بیاموزید . همچنین، در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر تماشای انیمیشنهای خشونتآمیز بر میزان پرخاشگری نوجوانان» بر روی 52 نفر از نوجوانان پسر کلاس دوم راهنمایی، نشان داده شده است که تماشای انیمیشنهای خشونتآمیز «نجات کودکان»، بر پرخاشگری فیزیکی آزمودنیها پس از تماشا مؤثر واقع شده است؛ به این ترتیب که پرخاشگری فیزیکی بچهها، پس از تماشای کارتون افزایش یافته است. دهها رفتار نامطلوب دیگر ممکن است در کودکان و نوجوانان مشاهده شود که مىتوان راههاى نتیجه بخشى را با توجه به آموزههاى اهل بیت(ع) در پیش گرفت.

همچنین، پرخاشگری ممکن است به صورت تجاوز به حقوق دیگران و چیزی را به زور از دیگری گرفتن نیز ظاهر شود. خشونت­های مکرر در برنامههای تلویزیونی، ممکن است حساسیت کودک را به خشونت از بین ببرد و رفتارهای پرخاشگرانه را طبیعی و قابل قبول جلوه دهد. با این عمل، خود باعث میشوید کودک با آثار منفی برنامههای خشونتآمیز تلویزیونی، به خواب نرود. همچنین، نظم ساعت خواب و بیداری دچار اختلال شود. توجه داشته باشید که تلویزیون را نباید در اتاق خواب بچهها قرار دهید. تحقیقات متعددی که در آمریکا و انگلستان در مورد تأثیر تلویزیون روی بچهها به عمل آمده، حاکی از این مسئله است که تلویزیون، اضطرابهای کودکان در مورد آیندهشان و به طور کل، احساس عدم امنیتشان را افزایش میدهد و خیلی زود پیچیدگی شرایط اجتماعی را بر آنها آشکار میسازد. اینکه الگوی رفتار مناسب، محترمانه و خوب باشید خیلی بهتر جواب میدهد تا اینکه بخواهید آنها را با حرفهایتان تربیت کنید. بنابراین ، به جای کنترل فرزندتان ، او را هدایت کنید تا یاد بگیرد که خود را کنترل کند . تقریباً یک سوم والدین در ایالات متحده نمی دانند چه انتظاری از نوزادان خود دارند و یا اینکه چگونه می توانند کمک کنند تا رشد بهتری نوزادشان داشته باشند.

زیرا بعدها این اندیشه، بر شکلگیری رویکردهای نوین روانشناسی نیز اثرگذار بود؛ از جمله بر نظریات ژان پیاژه که خود اندیشمند بسیار مهمی در روانشناسی رشد و روانشناسی کودک به شمار میآید. با شروع به رشد ذهنی و عقلی، کودک به مرور نام نقاط مختلف بدن خود را یاد میگیرد که لازم است در این دوران آموختن صحیح اسامی اعضای تناسلی توسط والدین به تنهایی یا به کمک مشاوران به جای اسامی نامانوس مورد توجه و اهمیت ویژه قرار گیرد. پدر و مادرها میتوانند به زبانهای ساده به کودکان تفهیم کنند که چگونه از جنبههای فناورانه مانند موزیک و نورپردازی، برای تحت تأثیر قرار دادن هیجانها و عواطف مخاطبان بهرهبرداری میشود. راهکار دیگر در جهت کاهش آسیبهای ناشی از دیدن برنامههای خشونتآمیز تلویزیونی در کودکان، این است که به پدر و مادرها آموزش داده شود از فرزندانشان بخواهند آنچه را در برنامههای تلویزیونی میبینند، با اتّفاقات واقعی مقایسه کنند. چنانچه کودک خویش را به هنگام تماشای برنامههای خاص تلویزیونی همراهی نمایید، میتوانید سؤالهای او را بهتر پاسخ بدهید و جلوی کجفهمی او را نیز بگیرید. ۲. زمان تماشای برنامههای تلویزیونی را محدود کنید. کودکانی که شاهد برنامههای خشونتآمیز تلویزیونی هستند، با دوستان خود درباره این برنامهها در مدرسه گفتوگو مینمایند و بهتدریج خشونت را به عنوان راهی برای حلّ مشکلات میپذیرند؛ برای مثال، به همکلاسیهای خود صدمه میزنند، بحث و جدل میکنند، از قواعد کلاس پیروی نکرده، برای آنچه میخواهند، بردباری کمتری از خود نشان میدهند.

او در دریایی از فیلمها، بازیها، داستانها و مسابقههای تلویزیونی غرق شده است و به تصاویر خشونتآمیز به دقت نگاه میکند و ضمن لذت بردن از قدرت شخصیتهای داستانی یا قهرمانان مسابقه، همه آموختههای خود را در مدرسه، با همکلاسیها یا در کوچه و محله با همسالان خود تمرین میکند. تکرار خشونت در برنامههای رسانهای، باعث میشود کودک خشونت را یاد گیرد و با تقلید، آن را به دنیای واقعی خود منتقل کند. تصور میشود که پرخاشگری، پاسخ فیزیولوژیک نامشخصی باشد و افراد بر اساس نوع موضوع مورد مشاهده، آن را تعریف میکنند. وقتی دریچههای جهان بزرگسالان با همه ویژگیهای آن به روی اطفال خردسال باز میشود، طبیعی و بدیهی است که همه چیز، از جمله ارتکاب به جرایم مردانه، مورد تقلید کودکان قرار میگیرد. شیطان رانده شده، در پناه تو قرار مىدهم.» واژه «عوذ» به معناى پناهبردن، پناه دادن و تمسک به غیر است.5 عوذ مریم به خدا، یعنى به تمام و کمال سپردن او به خداوند. افزون بر این، طبق تمام بررسىهایى که در آمریکا و کانادا صورت گرفته، معلوم شده است که قرار گرفتن طولانى کودکان در معرض تلویزیون، رابطه مثبتى با پرخاشگرى فیزیکى دارد. بهترین راهکار در جهت پیشگیری از تأثیر فیلمهای خشونتآمیز بر کودکان، نظارت والدین است.

دیدگاهتان را بنویسید